කමිස සයිස් විස්තර

Gappiya Clothing Size Chart

සයිස් එකපපුවේ පළල (cm)කමිසේ දිග (cm)
Small(ස්මොල්)47-48.566-67
Medium(මිඩියම්)49.5-5168-69
Large(ලාර්ජ්)52.5-5471-72
XL(එක්සෙල්)55-5673-74

කමිස සෙරොම මහලා තියෙන්නේ ලන්කාවේ නොර්මල් සයිස් වලට. ඔයා සාමන්යෙන් අදින සයිස් එක මිඩියම් නම් මිඩියම් සයිස් හොදටම ෆිට්. ඔයා ඉන්නේ පිටරටනම් කරන්න තියෙන හොදම වැඩේ ඔයා ගාව තියෙන ලන්කාවේ කමිසයක සයිස් එක බලන එක. ලන්කාවේ කමිසයක් නැත්නම් උඩ තියෙන චාර්ට් එක බලලා ලගම සයිස් එක තෝර ගන්න.

වැරදිලාවත් සයිස් එක වැරිදිලා ඔඩර් කරානම්, බය වෙන්න දෙයක් නැ, අපි මාරු කරලා දෙන්නම්. හැබැයි අරන් දවස් 7ක් ඇතුලත දන්වන්න ඔනි හොදේ!