වැටුනට අපි සැලෙන්නේ නැ – පොස්ටරය

රු1,250.00

A3 (29.7 x 42 cm) සයිස් එකට ප්රින්ට් කරලා දෙපැ්තම ලැමිනේට් කරලා තියෙන්නේ

Support
SKU: WatunataSalenneNa-POS Category:

බඩු වල විස්තර

ඩිසයින් කරේ ගප්පියා ලන්කාවේ ප්රින්ට් කරන්නේ.
කොලිටි ලේසර් ප්රින්ට් එක
250gsm කාඩ්බොඩ් එකේ ප්රින්ට් කරලා තියෙන්නේ
A3 සයිස් එක (29.7 x 42 cm).
දෙපැත්තම ලැමිනේට් කරලා තියෙන්නේ
පොඩි වෙන්නේ නැ
ඉරෙන්නේ නැ
සැහැල්ලුයි

Customers' review

5 stars 0 0 %
4 stars 0 0 %
3 stars 0 0 %
2 stars 0 0 %
1 star 0 0 %

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වැටුනට අපි සැලෙන්නේ නැ – පොස්ටරය”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.